En språkkollision i hjärnan / A language collision in the brain

1531

Read this text in english here>>

Vi hade rest runt i Centralamerika i nästan fem månader och våra spanskakunskaper var riktigt bedrövliga för att ha spenderat så mycket tid i spansktalande länder, så vi bestämde oss för att ändra på detta när vi kom till Antigua i Guatemala. Genom att skriva upp oss på en intensivkurs i spanska, åtta dagar och fem timmar per dag, så borde de spanska orden börja flöda över våra läppar tänkte vi. Jag tänkte också att det inte kommer bli så lätt att trycka in allt från ord och meningsuppbyggnad till grammatik och uttal på bara åtta dagar.

spanskakurss
Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! (Foto: privat)

Jag kunde dock aldrig föreställa mig att spanskalektionerna skulle släppa lös min gamla skoltyska i full kraft. Tyska ord jag inte ens visste att jag kunde började tävla med de spanska orden om att vara först över läpparna och jag fick bita mig i läppen för att inte börja rappa “durch für, gegen, ohne, um” under lektionerna! Det blev nästan komiskt när jag ofta sade “aber” istället för “pero” när jag ville använda det spanska ordet för “men”.

Spanskakurs
Ulrika får verkligen bita sig i tungan för att konversera på spanska istället för tyska! (Foto: privat)


Vad är det som egentligen händer i hjärnan när skoltyskan envisas med att dyka upp under mina spanskalektioner?

Neurobiologi är ett stort intresse för mig, så jag bestämde mig för att att börja gräva i forskningsfältet neurolinguistik och flerspråkighet för att ta reda på hur nätverket för flerspråkighet är ordnat i hjärnan.

Det generella språknätverket i hjärnan är väldigt lika för olika typer av språk, till exempel engelska och mandarin, och involverar många olika delar av hjärnan beroende på vilket sätt du använder språket och hur språket presenteras för dig. Även hos en flerspråkig individ är det generella språknätverket detsamma, men det verkar finnas flera varianter på hur olika delar i nätverket är ihopkopplade med varandra och hur aktiva dessa kopplingar är. Dessa variationer i kopplingar i det generella språknätverket verkar påverka det sätt som två eller flera språk hanteras hos en individ. Hur lika språken är verkar ha betydelse, men ålder vid inlärning verkar vara den största faktorn som påverkar om dessa kopplingar överlappar med varandra eller om de olika språken har separata kopplingar i hjärnan. Det innebär att språkinlärning kan ändras neurofysiologiskt över tid.

Hos mig verkar det som att spanskan, som jag lär mig nu vid 32 års ålder, delar flera kopplingar och delar av språknätverket i hjärnan med tyskan, som jag studerade under högstadiet och gymnasiet. Tyskan är det senaste språket jag lärde mig och det är troligen därför spanskan överlappar med tyskan, men jag har också märkt under åren att engelska och svenska lätt blandas samman för mig. Spenderar jag tid i en miljö där det bara talas engelska och sedan kommer tillbaka till en svenskspråkig miljö, så är det lätt att engelska ord flyger över läpparna och att jag tillfälligt tappar svenska ord i en konversation, trots att svenskan är mitt modersmål. Det kan då vara att nätverkskopplingar för engelskan, som jag exponerats för ända från barnsben via musik och tv-program, men också senare i skolan, överlappar med nätverkskopplingar för svenskan. Så nästa gång Victoria Silverstedt eller någon annan kändis börjar prata svengelska i tv-rutan så kan ni tänka att det är deras kopplingar för det svenska och engelska språket som överlappar i hjärnan!  

head-1058432
Hjärnan är ett fantastiskt redskap, men ibland sker en del överlappningar och som resulterar i komiska situationer!

Det var den övergripande, något förenklade förklaringen om flerspråkighet och det finns massor att läsa om det här. Är du intresserad av att gräva djupare i hjärnan om språk och har en del bakgrundskunskaper om neurobiologi, så kan jag rekommendera att läsa denna review-artikel från i år: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain”. 

Ulrika skriver även på sin privata reseblogg Ankor på vift.

ulrika

A language collision in the brain

We had now traveled around in Central America for nearly five months and our Spanish skills were really miserable considering that we’ve spent so long time in Spanish-speaking countries. We decided to do something about that when we arrived in Antigua in Guatemala by signing up on an intensive course in Spanish. Eight days and five hours per day should get Spanish words to begin to flow over our lips, right? I had some doubts about the possibility to squeeze in everything from words and sentence structure to grammar and pronunciation in just eight days.

spanskakurss
Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time! (Photo: private)

 

What I never could have imagined was that the Spanish lessons would unleash my old school German in full force. German words I did not even know that I knew began competing with the Spanish words for being first over my lips. and I had to bite my lips to keep myself from rapping ”durch für, gegen, ohne, um” during class! It was almost comical how often I said ”aber” instead of ”pero” when I wanted to use the Spanish word for ”but”.

Spanskakurs
Ulrika really has to bite her tongue to converse in Spanish rather than in German! (Photo: private)

 

What is actually happening in the brain when the German language keeps showing up during my Spanish lessons?

Neurobiology is a major area of ​​interest for me, so I decided to start digging into the research fields of neurolinguistics and multilingualism to find out how the multilingualistic network is organized in the brain.

The general language network in the brain is similar even for very different types of languages, such as English and Mandarin, and involves many different parts of the brain depending on the way you use the language and how the language is presented to you. Even in a multilingual individual the general language network is the same, but there seem to be several variations on how different parts of the network are connected with each other and how active these connections are. These variations of connections in the network appears to affect the way that two or more languages ​​are handled in an individual. How similar the languages are ​​seem to be significant, but your age when you learn a language seems to be the biggest factor affecting if these connections overlap with each other, or if the languages ​​have separate connections in the brain. This means that language learning neurophysiologically can change over time.

It seems that my Spanish, which I’m learning now at the age of 32, shares several connections and parts of the language network in the brain with my German, which I studied for six years in high school. German is the last language I learned and that is probably why my Spanish now overlaps with my German, but I’ve also noticed over the years that English and Swedish easily gets mixed for me. If I spend time in an environment where only English is spoken and I go back to a Swedish-speaking environment, it is easy for English words to come cross my lips and I can temporarily lose Swedish words in a conversation, despite the fact that Swedish is my native language. The explanation may be that English, which I have been exposed to from childhood through music and television programs, but also later in school, overlap in the language network of my brain with the Swedish language. So next time Victoria Silverstedt or any other celebrity starts talking Swenglish on the TV, you can assume that their connections for the Swedish and English languages in their brain actually overlap!

head-1058432
The brain is a fantastic, but sometimes overlaps occur and result in comic situations!

This was an somewhat simplified explanation of multilingualism and there is plenty to read about it. If you are interested in digging deeper into the brain for language and have some background knowledge of neurobiology, I recommend reading this review article published this year: ”Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain”. 

Ulrika also writes on  her personal travel blog ”Ankor på vift”.

ulrika

SHARE