Hoppa till innehåll

Honduras: Ett Copan i ruiner – A Copan in ruins

Read this in english here>>

I en liten stad i västra Honduras, nära gränsen till Guatemala, hittade vi en väldigt mysig och turistvänlig plats. De som kommer hit är oftast intresserade av Mayaruinerna som ligger i anslutning till staden, men det är många som helt hoppar över denna del av Honduras för att istället skynda vidare till Guatemala eller Nicaragua under sin resa i Centralamerika. Anledningen till att vi åkte till Copan Ruinas var för att undkomma den förlamande hettan vid Honduras kust och istället njuta av ett svalare klimat uppe bland bergen. På köpet fann vi en underbar liten plats i världen. Det kan vara lite förvirrande att den forna Mayastaden som nu ligger i ruiner kallas Copan och staden där befolkningen bor idag heter Copan Ruinas, men så är det och du kommer inte att hamna fel om du råkar växla namn på platserna.

20160701_153142-2

Copan Ruinas är väldigt vackert. (Foto: Privat)

Copan Ruinas är omringad av berg och en massiv grön skog som sträcker ut sig över denna del av Honduras och Guatemala och det finns så många vackra vyer att insupa här. Vi var här under regnsäsongen och vi uppskattade regnet och åskan som ofta kom rullande in över bergen på kvällarna. På dagarna värmde dock solen, så regnsäsong behöver inte betyda att regnet står som spön i backen hela dagen. En stor fördel med regnsäsong är också att antalet turister sjunker och du behöver inte trängas med andra när du besöker sevärdheterna.

IMG_3555

En folktom central park i Copan Ruinas under regnsäsong. (Foto:privat)

Under vår resa har vi besökt ett antal ruiner och kvarlämningar, så vi är ärligt talat rätt trötta på att vandra runt bland religiösa stenhögar. Vi har också redan varit till några Mayaruiner i Mexiko, så vi har hoppat över de flesta ruiner som vi kommit i närheten av och fokuserat på att uppleva andra saker. Ryktet om denna Mayaruin gjorde att vi ändå bestämde oss för att betala för en guidad tur här och vi är otroligt glada över att vi gjorde det.

20160711_111925

Jaguartorget i det forna Copan. (Foto: privat)

Den guidade delen är väldigt innehållsrik och guiderna är kända för att ge levande beskrivningar av platsen och vår guide Marwin var inget undantag. Han tog oss med till det gamla Copan där han målade upp en mäktig och livlig stad i det gamla Mayariket som hade sina glansdagar under 400 år i början av vår tideräkning.

20160711_113935

En illustration över hur Copan troligtvis såg ut. (Foto: privat)

Copan låg längst ut i den sydöstra delen av det gamla Mayariket och var under sin storhetstid nästan helt omringad av andra befolkningsgrupper. Det var inga problem för det starka Mayasamhället, som snabbt expanderade Copan i den bördiga dalen vid Mayarikets gräns. Deras imponerande bygge av infrastruktur och förkärlek för utsmyckning av staden gjorde att resurserna i dalen förbrukades i allt snabbare takt. Stadens invånarantal var också imponerande med tanke på att den då bördiga dalen inte var så stor. Forskare har räknat ut att minst 20 000 personer levde i staden under dess glansdagar, men de vet också om att staden övergavs under 800-talet och då var dalen i ett helt annat skick än vad vi ser idag. Hela dalen hade tömts på träd och annan växtlighet, så det enda människorna i Copan såg när de tittade ut över stadsmuren var ett kalt, bergigt landskap utanför stadsgränsen. Den en gång bördiga jorden, som tidigare hade varit skyddad av växtlighet, hade nu ingen chans att motstå solens hetta och kunde inte längre livnära stadens befolkning. Staden avfolkades och under de kommande århundradena så hade dalens växtlighet en chans till att återhämta sig.

20160711_113844

(Foto: privat)

Idag håller utländska arkeologer på med utgrävningar här och ruinerna står fortfarande delvis bland träd och växtlighet som bidrar till den genuina känslan av att stiga in i en annan tidsålder. Vi gillar denna Tomb Raider-känsla av ruiner vi besöker till skillnad från andra utgrävningar vi varit på där de skövlat bort en massa träd till förmån för turismen.

IMG_3601

Vi gillade Tomb raider-känslan i Copan. (Foto: privat)

Har ni möjlighet att utforska Honduras så skulle jag rekommendera att komma hit speciellt för de fantastiska guiderna vid mayaruinerna, men också för den vackra naturens skull!

Gilla ”Ett annat liv” på Facebook för att inte missa en enda av Ulrikas texter:

Ulrika skriver även på sin privata reseblogg Ankor på vift.

ulrika

 

A copan in ruins

We found a very cozy and tourist friendly small town in western Honduras, near the border to Guatemala. Those who come here often do so because they are interested in the Mayan ruins, which are located adjacent to the town. But there are a lot of people who completely skip this part of Honduras and instead travel to either Guatemala or Nicaragua during their trip in Central America. The reason we went to Copan Ruinas was to escape the crippling heat of the coast of Honduras and instead enjoy a cooler climate in the mountains, but what we found was a wonderful little place in the world. It can be a bit confusing that the ancient Maya city, that now lies in ruins, is called Copan and the city where people now live is called Copan Ruinas, but it is what it is and you will not end up in the wrong place if you happen to switch names of the places.

20160701_153142-2

Copan Ruinas is very beautiful. (Photo: private)

Copan Ruinas is surrounded by mountains and a massive green forest that stretches out over this part of Honduras and Guatemala, so there is so much beautiful scenery to imbibe here. We were here during the rainy season and we appreciated the rain and the thunder that often came rolling in over the mountains in the evenings.  The sun warmed you during the day, so rainy season doesn’t have to mean that it rains cats and dogs all day. A major advantage of the rainy season is also that the number of tourists is low and you don’t have to jostle with others at the tourist attractions.

IMG_3555

An empty central park in Copan Ruinas during the rainy season. (Photo: private)

We have visited a number of ruins and relics during our journey and we are honestly rather tired of wandering around among religious stone piles. We have also already been to a few Mayan ruins in Mexico, so we have skipped most of the ruins that we come close to in Central America, and focused on experiencing other things. The reputation of this Mayan Ruin was very good so we decided to pay for a guided tour here and we are very glad that we did.

20160711_111925

Jaguar Plaza in the former Copan city. (Photo: private)

The guided part is very rich and full of life, and the guides are known to provide vivid descriptions of this place, and our guide Marwin was no exception. He took us to the ancient Copan, where he painted a vivid picture of a powerful and lively city in the ancient Mayan empire that had its heyday during 400 years in the beginning of our era.

20160711_113935

An illustration of how Copan probably looked like. (Photo: private)

Copan was far out in the southeastern part of the ancient Mayan empire and was during its heyday almost completely surrounded by other communities. It was no problem for the strong Mayan society, which quickly expanded Copan in this fertile valley at the border of the Mayan Empire. Their impressive building of infrastructure and fondness for embellishments of the city  drained the resources in the valley. The city’s population was also impressive considering that the then fertile valley was small. Scientists have calculated that at least 20 000 people lived in the city during its heyday. They also know that the city was abandoned in the 800s and by then the valley was in a completely different shape than what you can see today. The entire valley had been cleared of trees and other vegetation, so the only thing the people of Copan saw was a bleak landscape outside the city limits. The once fertile land, that had previously been protected by vegetation, now had no chance to withstand the heat of the sun and could no longer feed the city’s population. The city was depopulated and in the coming centuries the valley’s vegetation had a chance to recover.

20160711_113844

(Photo: private)

Today, excavations are ongoing and the ruins are still partly among trees and vegetation that contributes to the genuine feeling of stepping into another era. We like the Tomb Raider feeling, unlike some other excavations we’ve been to where they have removed a lot of trees for the benefit of the tourism.

IMG_3601

We liked the Tomb Raider- feeling in Copan. (Photo: private)

I would recommend a visit to Copan Ruinas just for the excellent guides at the Mayan ruins, but also for the beautiful nature here, if you have the opportunity to explore Honduras.

Like ”A different life” on Facebook to not miss any texts from Ulrika:

Ulrika also writes on her personal travel blog ”Ankor på vift”.

ulrika

1 kommentar till “Honduras: Ett Copan i ruiner – A Copan in ruins”

  1. Pingback: Ett Copan i ruiner / A Copan in ruins - Ankor på vift

Kommentarer är stängda.