Samtalet med den gamle och sjuke mannen förändrade mitt liv

4655

For english version click here >>

Vårt val i livet har flera orsaker, där ideologiska orsaker är en av de starkaste drivkrafterna för oss att lära känna världen, men det finns ännu en anledning för mig att leta alternativa sätt att leva och som jag gärna vill dela med mig av.

För mer än tio år sedan sommarjobbade jag på hemtjänsten där jag ofta träffade många äldre och trevliga människor, men en av somrarna anlände jag till första dagen på sommarvikariatet och fick höra om en riktigt otrevlig man som just blivit kund hos det kommunala hemtjänstbolaget. Mannens hemtjänstbesök var bland annat inskrivet på mitt schema och redan första dagen så skulle jag få stifta bekantskap med honom och jag såg inte framemot detta möte.

Det var en riktigt ilsk och otrevlig gubbe som jag mötte när jag klev in i hans spartanskt inredda lägenhet och jag visste på en gång att det inte skulle bli lätt att försöka hjälpa honom i hans svåra situation. Vårt första möte blev kort och jag gjorde det jag skulle, men jag lämnade lägenheten efter att fått höra ett antal glåpord om allt från hemtjänstpersonal till läkare. Jag hade dock lagt märke till ett par besynnerliga, väldigt dekorativa, masker som hängde på väggen i den annars kala lägenheten, så vid mitt nästa besök hos den ilskna mannen frågade jag varifrån dessa masker kom och hur han fått tag på dem. Jag vet inte varför han valde att öppna upp sig för mig, men frågan om maskerna fick honom att sakta öppna sig och under de kommande veckorna så skulle vi samtala rätt mycket om hur hans liv hade varit, men speciellt om hans drömmar.

hands-981400_1920

Det var en arg och frustrerad man som berättade för mig hur hans liv hade gestaltat sig på grund av de val han hade gjort i livet. Han hade haft ett väldigt fint jobb, där han arbetade väldigt mycket på bekostnad av att spendera tid med sin familj, speciellt med sina barn, och att upptäcka världen. Hans arbete hade gjort det möjligt för honom att resa runt i världen, men han hade inte sett så mycket mer än vad han kunde se från något av alla hotellrum han besökt i världen. Han hade skjutit upp alla sina drömmar till efter pensionsdagen och ett kraschat äktenskap och dålig kontakt med sina barn hade gjort att hans mål efter pensionen var att äntligen få se världen på riktigt. Det var nu vid 65 års ålder han skulle skörda frukterna för sitt slit under alla dessa år, så hemmet var sålt, reskassan gedigen och flygbiljetterna bokade för en jorden runt resa när signaler från hans kropp gjorde att han veckorna innan resan uppsökte sjukvården. Diagnosen var en långt framskriden cancer.

kilimanjaro-1025146_1920
Det blev sorgligt nog inget Kilimanjaro.

Istället för att sitta på ett plan för att påbörja sin drömresa runt jorden, så blev han nu satt under den palliativa svenska sjukvården. Istället för att vandra upp på Kilimanjaro, så fick han nu gå upp för några trappor i ett cementhus och sitta i en lägenhet med saker inköpta i panik enkom för att leva i några få månader till. Det var en mycket arg och ledsen man som längtansfullt berättade om sina drömmar och vad han borde gjort med sitt liv istället. Det enda jag kunde göra var att sitta på hans köksstol, lyssna på honom och lära mig av hans historia.

Mitt sommarvikariat på hemtjänsten avslutades och jag tog med våra samtal tillbaka till studierna i Linköping, men nu med nya ögon på livet. Några veckor senare såg jag hans dödsannons i den lokala tidningen och jag visste då att jag inte ville leva mitt liv som han hade gjort.

Ulrika skriver även på hennes privata reseblogg Ankor på vift

Gilla Ett annat liv på Facebook för fler sådana här inspirerande texter:

ulrika


The conversation with the old and sick man changed my life

There are multiple reasons behind our life choice, where ideological reasons is one of the strongest driving forces for us to get to know the world, but there is also another reason to find alternative ways of living for me and I would like to share it with you.

More than ten years ago, I worked at a home service for elderly during the summers. Through this work I met many nice old people. However, one summer I heard about a really unpleasant man who had just become a customer of this municipal home care company. The man’s visits from the home care were on my schedule and I would get acquainted with him on my first day, which I didn’t look forward to.

It was a really angry and rude man I met when I stepped in to his spartan-furnished apartment and I knew at once that it would not be an easy task to try to help him in his plight. Our first meeting was short and I did what I could. I left the apartment after hearing a number of taunts about everything from the home care staff to medical doctors. However, I had noticed a few strange, very decorative masks hanging on the wall in the otherwise bare apartment, On my next visit to the angry man I asked him where these masks was coming from and how he got them in his possession. I do not know why he chose to open up to me, but my question got him to slowly open up and over the coming weeks we would talk a lot about how his life had been, but especially about his dreams.

hands-981400_1920

It was an angry and frustrated man who told me how his life had taken shape because of the choices he made in his life. He had a very nice job, where he spent a lot of time working at the expense of spending time with his family, especially his children, and exploring the world. His work had made it possible for him to travel around the world, but he had not seen much more than what he could see from any of the hotel rooms he visited. He had postponed all his dreams to after his retirement. After a failed marriage and poor contact with his children his goal for the pension was to finally travel and see the world. It was now at the age of 65 that he would get the reward of all these hard years. His home was sold, he had an extensive travel fund and the flight tickets was booked for a trip around the world. A few weeks before the planned departure, signals from his body made him seek medical care. The diagnosis was a late stage terminal cancer.

kilimanjaro-1025146_1920
Sadly no Kilimanjaro for the old man.

Instead of sitting on a plane to begin his journey of his dream, he was now sitting with the Swedish palliative care. Instead of walking up on Kilimanjaro, he now had to walk up some stairs in an apartment complex and sit in an apartment with things bought in panic to solely live for a few more months. It was a very angry and sad man who wistfully told me of his dreams and what he should have done with his life instead. The only thing I could do was sit on his kitchen chair, listen to him and learn from his story.

My summer job at the home service ended and I brought the conversations with the man back with me to my studies in Linköping, but now I had new eyes on life. Three weeks later I saw his obituary in the local newspaper and I knew then that I didn’t want to live my life like his.

Like ”A different life” on Facebook for more inspiring texts like this one:

ulrika

SHARE

4 COMMENTS

  1. Sorglig läsning. Jag bestämde mig när mina dåvarande svärföräldrar gick bort vid 61 resp 65 års ålder..Det är här o nu vi lever..Ingen jävel tackar en om man inte tar ut sina semester- o ATK-dagar.. Förr skulle jag vara så duktig o jobba jämt..men inte nu..här ssmkas intr på hög till barnen..däremot bjuder jag med dem på en o annan resa..har blivit ca 7-9 resor/år senaste tiden.

  2. Det finns massor av lärdomar i från den här och liknande berättelser. En av dom är naturligtvis att inte skjuta upp saker och ting på framtiden. En annan är att faktiskt njuta mer av det som är. Dom två sakerna hänger samman på något vis.

    Ju mer vi tycker vi avstår i detta nu, ju mer vill vi belöna oss sedan.

  3. My husband s father was saving for his old age when he died of cancer at72saying he wished he had travelled. So we stopped working at 50 and travelled the world going overland. Just hope we don’t get Alzheimer’s and forget it all. We are hard up and happy having fulfilled our dreams. 8 would encourage anyone to do what you have dreamed of before it’s too late.

Comments are closed.